Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersonen

 • Bij ons op school is geen plaats voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.
Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar of de directie van school of met een van de vertrouwenspersonen.

Interne contactpersoon

Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik
Klachten of vermoedens van deze aard kunnen gevoelig liggen. Wij vinden het belangrijk dat u klachten of vermoedens direct bij ons meldt. Dan kunnen we in samenspraak met u de noodzakelijke stappen ondernemen. U kunt ook contact opnemen met de interne contactpersoon op de locatie.
De interne contactpersoon heeft alleen bij klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik een rol. Hij informeert en adviseert over de mogelijke vervolgstappen.
Mirjam Rebergen voor het speciaal onderwijs.
Tel. 0317 - 74 17 13
Caroline Vree voor het voortgezet speciaal onderwijs.
T 0318 - 54 21 28

Externe vertrouwenspersoon

Als u een interne contactpersoon nodig hebt, kan het voor de hand liggen om de interne contactpersoon van de locatie te benaderen. Het staat iedereen (dus ook ouders en leerlingen) echter vrij om de interne contactpersoon van een andere locatie te benaderen. Ook staat het u vrij om rechtstreeks met de externe vertrouwenspersoon van de school contact op te nemen.

Externe contactpersoon

Het kan voorkomen dat u advies krijgt om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van de school.

Piet Geerts ​
piet.j.geerts@gmail.com

T: 06 - 52 37 46 31

Gesprekken met de interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon zijn in principe vertrouwelijk. Er kunnen echter (wettelijke) gronden zijn om op basis van uw informatie stappen te ondernemen waarbij geheimhouding niet altijd mogelijk is. Daarvan brengen we u uiteraard op de hoogte.

Landelijke vertrouwensinspecteur

Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld. De landelijk vertrouwensinspecteur is belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
T   0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)  

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)