Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De school

 • We bieden hoogwaardig, speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Wij proberen het beste uit de leerlingen te halen en hen te brengen naar een plaats in de maatschappij waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken en recreëren.

 
Bezoek onderwijsinspectie januari 2017

In januari 2017 heeft de inspectie van het onderwijs De Blink doorgelicht en weer als voldoende beoordeeld.

Enkele opmerkingen van de inspectie waren:

 • Alle standaarden zijn voldoende en op onderdelen op weg naar goed.
 • School toont zich ambitieus en moet ook zeker ambitieus blijven. Zowel wat betreft de doelen voor de leerlingen als de doelen voor school-/onderwijsverbetering.
 

De Onderwijsspecialisten  

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Onder dit bestuur vallen dertien cluster 3-scholen: scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan leerlingen met een chronische ziekte.
De Onderwijsspecialisten hebben specifieke kennis en gespecialiseerde onderwijsondersteuning in huis. Deze kennis delen we in bovenschoolse expertisegroepen, gezamenlijke scholing en samenwerking in bovenschoolse ontwikkelgroepen.

Passend onderwijs

Binnen het stelsel van Passend Onderwijs dragen alle scholen in de regio zorg voor een aanbod voor leerlingen met een speciale behoefte. Hiertoe zijn binnen de regio meerdere samenwerkingsverbanden (SWV) opgericht, waarin  onze school vertegenwoordigd is in een SWV voor het SO en een SWV voor het VSO. Voor de leerling betekent dit dat er altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is, of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.
Kijk voor actuele informatie op de site van passend onderwijs, de link staat in de rechterkolom.

Identiteit

De Blink heeft een protestants-christelijke signatuur van waaruit wij ons richten op respect, gelijkwaardigheid en volwaardig mens zijn. Wij zijn een open school waar iedereen welkom is en ruimte krijgt om zichzelf te zijn.

Schoolgrootte

Onze school telt momenteel 97 leerlingen. Het team bestaat uit ongeveer 40 medewerkers. 

de school

:

Help (nieuw venster)