Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte en verzuim

Schoolverzuim

Schoolverzuim anders dan bij ziekte is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eist van de scholen dat ongeoorloofd schoolverzuim direct gemeld wordt bij de leerplichtambtenaar.

Ziekmelding/afwezigheid

Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u ons dit ’s ochtends uiterlijk voor 08.45 uur telefonisch melden? De school is vanaf 07.30 uur telefonisch bereikbaar via 0318 – 51 17 41. Ook moet u verzuim doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist.

Verlofregelingen in bijzondere omstandigheden

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u voor het verzuim een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is bij de administratie verkrijgbaar.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen leerlingen niet het totaal aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische of paramedische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Medicijngebruik

We vragen u om duidelijke informatie over het medicijngebruik van uw kind. Geef de medicijnen veilig en in de juiste dosering mee naar school. Bij verandering van medicijn of dosering geeft u dit aan de leraar door. Ouders en verzorgers dienen schriftelijk toestemming te geven aan de school voor het toedienen van medicatie.

Luizenbeleid

Hoofdluis is een probleem dat zich binnen iedere school kan voordoen. Na iedere vakantie worden alle leerlingen door een groep ouders gecontroleerd.
 
Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan wordt direct contact met de ouders opgenomen. Bij de bestrijding van hoofdluis wordt het protocol van de GGD gevolgd.
 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)